ZASZTAR – Zintegrowany System Zarządzania Terytorium Aglomeracji Rzeszowskiej to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Okres realizacji: marzec 2013 – grudzień 2014

Wartość całkowita projektu: 1 138 600 zł

Wartość EFRR (90%): 1 024 740 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie atrakcyjności osadniczej obszaru gmin, należących do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska”.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1) wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości poprzez monitorowanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie

2) wzmocnienie współpracy i koordynacji działań między wspomnianymi wcześniej gminami i miastami w zakresie usług publicznych poprzez stworzenie wspólnej, zintegrowanej informatycznej platformy dotyczącej monitorowania dostępu i jakości usług publicznych w zakresie usług transportu, w tym transportu zbiorowego, usług komunalnych oraz usług w zakresie dostępu do gazu, elektryczności i usług telekomunikacyjnych wobec procesów osadniczych na zdefiniowanym wcześniej obszarze.

DZIAŁANIA:

  • Zarządzanie Projektem

  • Analizy dotyczące stanu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Aglomeracji Rzeszowskiej

  • Ekspertyzy dot. wyboru najistotniejszych czynników i wskaźników monitoringu procesu osadniczego w Aglomeracji Rzeszowskiej

  • Opracowanie specyfikacji platformy informatycznej ZASZTAR

  • Stworzenie programu: wirtualnej platformy informatycznej ZASZTAR

  • Konferencje początkowa i końcowa projektu

  • Strona internetowa projektu

  • Artykuły sponsorowane w prasie lokalnej i regionalnej