UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Słowa kluczowe: brak słów kluczowych

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr ogłoszenia: 279676 – 2014 z dnia 22.09.2014 r.

Znak sprawy: SSTAR-ZASZTAR/ZP/2/2014
Nr ogłoszenia: 279676 – 2014 z dnia 22.09.2014 r.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1) Ustawy informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnym” zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy.
 
W uzasadnieniu faktycznym Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ (Rozdział XVII) zastosował niedopuszczalne przepisami Ustawy kryterium oceny oferty w postaci doświadczenia Wykonawcy (D) - 25%. Tym samym postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Przedmiotowe postępowanie będzie wszczęte ponownie po usunięciu ww. wady.   

Wróć