INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Słowa kluczowe: brak słów kluczowych

Znak sprawy: SSTAR-ZASZTAR/ZP/1/2014

 

Znak sprawy: SSTAR-ZASZTAR/ZP/1/2014

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie 6 ekspertyz dot. wyboru najistotniejszych czynników i wskaźników monitoringu procesu osadniczego w Aglomeracji Rzeszowskiej w ramach projektu „ZASZTAR – Zintegrowany System Zarządzania Terytorium Aglomeracji Rzeszowskiej”.

Nr ogłoszenia BZP: 51266 – 2014 z dnia 13.02.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje:

  1. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: „EU-CONSULT” SP. Z O.O., Ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk z ceną: 177 600 zł brutto.

W postępowaniu złożone zostały oferty następujących wykonawców:

 

LP

Nazwa wykonawcy, adres/siedziba

Punktacja w kryterium „Cena”

Łączna punktacja

1

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńskiego POLSKA AKADEMIA NAUK, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

99

99

2

„EU-CONSULT SP. Z O.O.”, ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk

100

100

3

Kod Software Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

wykonawca wykluczony

wykonawca wykluczony

 

 

 

Oferta nr 2 zawiera najniższą cenę i w związku z tym otrzymała najwyższą punktację w jedynym kryterium „cena”.

Wróć