Najnowsze aktualności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyjasnienia do treści SIWZ 06.02.2015

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

ZASZTAR – Zintegrowany System Zarządzania Terytorium Aglomeracji Rzeszowskiej to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Okres realizacji: marzec 2013 – październik 2014

Wartość całkowita projektu: 1 176 400 zł

Wartość EFRR (90%): 1 058 760 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie atrakcyjności osadniczej obszaru gmin, należących do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska”.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1) wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości poprzez monitorowanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie

2) wzmocnienie współpracy i koordynacji działań między wspomnianymi wcześniej gminami i miastami w zakresie usług publicznych poprzez stworzenie wspólnej, zintegrowanej informatycznej platformy dotyczącej monitorowania dostępu i jakości usług publicznych w zakresie usług transportu, w tym transportu zbiorowego, usług komunalnych oraz usług w zakresie dostępu do gazu, elektryczności i usług telekomunikacyjnych wobec procesów osadniczych na zdefiniowanym wcześniej obszarze.

DZIAŁANIA:

  • Zarządzanie Projektem

  • Analizy dotyczące stanu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Aglomeracji Rzeszowskiej

  • Ekspertyzy dot. wyboru najistotniejszych czynników i wskaźników monitoringu procesu osadniczego w Aglomeracji Rzeszowskiej

  • Opracowanie specyfikacji platformy informatycznej ZASZTAR

  • Stworzenie programu: wirtualnej platformy informatycznej ZASZTAR

  • Konferencje początkowa i końcowa projektu

  • Strona internetowa projektu

  • Artykuły sponsorowane w prasie lokalnej i regionalnej

Ostatnie aktualności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (Dodano: 2015-03-06)
Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR
Czytaj więcej
Wyjasnienia do treści SIWZ 06.02.2015 (Dodano: 2015-02-06)
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przekazuje treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu z
Czytaj więcej
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (Dodano: 2015-02-03)
dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi ...
Czytaj więcej